TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
0.49% 4 lượt
01
0.99% 8 lượt
02
0.99% 8 lượt
03
0.62% 5 lượt
04
1.23% 10 lượt
05
1.48% 12 lượt
06
1.23% 10 lượt
07
0.86% 7 lượt
08
1.48% 12 lượt
09
0.74% 6 lượt
10
0.86% 7 lượt
11
1.23% 10 lượt
12
1.48% 12 lượt
13
0.99% 8 lượt
14
0.62% 5 lượt
15
0.49% 4 lượt
16
0.99% 8 lượt
17
1.23% 10 lượt
18
1.23% 10 lượt
19
0.86% 7 lượt
20
1.23% 10 lượt
21
0.74% 6 lượt
22
0.99% 8 lượt
23
0.86% 7 lượt
24
0.86% 7 lượt
25
0.99% 8 lượt
26
1.36% 11 lượt
27
1.11% 9 lượt
28
0.74% 6 lượt
29
0.49% 4 lượt
30
1.48% 12 lượt
31
0.49% 4 lượt
32
1.11% 9 lượt
33
0.74% 6 lượt
34
0.37% 3 lượt
35
0.86% 7 lượt
36
0.86% 7 lượt
37
0.74% 6 lượt
38
0.74% 6 lượt
39
0.74% 6 lượt
40
1.23% 10 lượt
41
0.99% 8 lượt
42
1.48% 12 lượt
43
0.86% 7 lượt
44
0.86% 7 lượt
45
1.36% 11 lượt
46
0.86% 7 lượt
47
1.36% 11 lượt
48
1.48% 12 lượt
49
1.48% 12 lượt
50
0.62% 5 lượt
51
0.74% 6 lượt
52
0.74% 6 lượt
53
0.99% 8 lượt
54
1.11% 9 lượt
55
0.86% 7 lượt
56
1.60% 13 lượt
57
1.23% 10 lượt
58
1.36% 11 lượt
59
0.74% 6 lượt
60
0.74% 6 lượt
61
0.62% 5 lượt
62
1.11% 9 lượt
63
0.74% 6 lượt
64
1.73% 14 lượt
65
0.62% 5 lượt
66
0.49% 4 lượt
67
1.48% 12 lượt
68
1.11% 9 lượt
69
1.23% 10 lượt
70
0.99% 8 lượt
71
1.48% 12 lượt
72
0.99% 8 lượt
73
1.11% 9 lượt
74
0.74% 6 lượt
75
0.49% 4 lượt
76
0.62% 5 lượt
77
0.86% 7 lượt
78
0.86% 7 lượt
79
0.49% 4 lượt
80
0.86% 7 lượt
81
0.86% 7 lượt
82
0.62% 5 lượt
83
0.86% 7 lượt
84
0.99% 8 lượt
85
1.48% 12 lượt
86
1.73% 14 lượt
87
1.60% 13 lượt
88
1.23% 10 lượt
89
0.62% 5 lượt
90
0.74% 6 lượt
91
1.11% 9 lượt
92
0.99% 8 lượt
93
0.86% 7 lượt
94
0.62% 5 lượt
95
1.11% 9 lượt
96
2.10% 17 lượt
97
1.11% 9 lượt
98
1.11% 9 lượt
99
1.23% 10 lượt

Quảng cáo