TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
0.71% 5 lượt
01
0.43% 3 lượt
02
0.43% 3 lượt
03
0.85% 6 lượt
04
0.71% 5 lượt
05
0.71% 5 lượt
06
1.28% 9 lượt
07
0.43% 3 lượt
08
1.85% 13 lượt
09
1.57% 11 lượt
10
1.57% 11 lượt
11
1.28% 9 lượt
12
0.71% 5 lượt
13
1.00% 7 lượt
14
1.42% 10 lượt
15
1.00% 7 lượt
16
0.85% 6 lượt
17
0.85% 6 lượt
18
1.71% 12 lượt
19
0.57% 4 lượt
20
0.85% 6 lượt
21
0.71% 5 lượt
22
1.14% 8 lượt
23
0.57% 4 lượt
24
0.57% 4 lượt
25
1.42% 10 lượt
26
0.85% 6 lượt
27
0.71% 5 lượt
28
0.43% 3 lượt
29
1.00% 7 lượt
30
0.57% 4 lượt
31
0.43% 3 lượt
32
1.71% 12 lượt
33
1.85% 13 lượt
34
0.85% 6 lượt
35
0.85% 6 lượt
36
0.85% 6 lượt
37
0.85% 6 lượt
38
0.85% 6 lượt
39
0.57% 4 lượt
40
1.85% 13 lượt
41
0.85% 6 lượt
42
1.00% 7 lượt
43
1.71% 12 lượt
44
1.42% 10 lượt
45
0.71% 5 lượt
46
1.42% 10 lượt
47
1.42% 10 lượt
48
0.14% 1 lượt
49
0.71% 5 lượt
50
0.71% 5 lượt
51
0.43% 3 lượt
52
1.00% 7 lượt
53
0.57% 4 lượt
54
1.00% 7 lượt
55
1.28% 9 lượt
56
0.28% 2 lượt
57
0.85% 6 lượt
58
1.28% 9 lượt
59
1.00% 7 lượt
60
1.14% 8 lượt
61
0.57% 4 lượt
62
0.71% 5 lượt
63
1.00% 7 lượt
64
1.57% 11 lượt
65
1.00% 7 lượt
66
1.28% 9 lượt
67
1.14% 8 lượt
68
1.57% 11 lượt
69
1.85% 13 lượt
70
1.14% 8 lượt
71
1.28% 9 lượt
72
0.57% 4 lượt
73
0.43% 3 lượt
74
0.85% 6 lượt
75
2.14% 15 lượt
76
0.71% 5 lượt
77
1.85% 13 lượt
78
1.28% 9 lượt
79
0.85% 6 lượt
80
1.00% 7 lượt
81
0.43% 3 lượt
82
1.99% 14 lượt
83
0.71% 5 lượt
84
1.00% 7 lượt
85
0.85% 6 lượt
86
1.42% 10 lượt
87
1.00% 7 lượt
88
1.57% 11 lượt
89
1.42% 10 lượt
90
1.14% 8 lượt
91
1.14% 8 lượt
92
0.57% 4 lượt
93
1.14% 8 lượt
94
0.85% 6 lượt
95
0.57% 4 lượt
96
0.28% 2 lượt
97
0.71% 5 lượt
98
1.14% 8 lượt
99
0.85% 6 lượt

Quảng cáo