TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
80 5 lượt 13 2 lượt 80 16 lượt
13 4 lượt 47 2 lượt 16 15 lượt
15 3 lượt 65 2 lượt 36 15 lượt
21 3 lượt 78 2 lượt 13 14 lượt
47 3 lượt 80 2 lượt 21 14 lượt
56 3 lượt 00 1 lượt 56 14 lượt
57 3 lượt 05 1 lượt 88 14 lượt
68 3 lượt 16 1 lượt 99 14 lượt
76 3 lượt 25 1 lượt 37 13 lượt
79 3 lượt 33 1 lượt 10 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
99 1 lượt 95 1 lượt 85 2 lượt
96 1 lượt 93 1 lượt 74 3 lượt
95 1 lượt 92 1 lượt 31 3 lượt
91 1 lượt 89 1 lượt 91 4 lượt
89 1 lượt 82 1 lượt 63 4 lượt
87 1 lượt 77 1 lượt 24 4 lượt
86 1 lượt 75 1 lượt 18 4 lượt
84 1 lượt 69 1 lượt 09 4 lượt
82 1 lượt 66 1 lượt 03 4 lượt
81 1 lượt 60 1 lượt 94 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
00, 01, 03, 04, 06, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 31, 33, 35, 40, 43, 45, 51, 58, 69, 73, 75, 77, 92, 93, 94 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 94, 96, 97, 98, 99

Quảng cáo