TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
32 4 lượt 10 3 lượt 32 16 lượt
37 4 lượt 00 2 lượt 33 16 lượt
44 4 lượt 03 2 lượt 69 16 lượt
47 4 lượt 18 2 lượt 75 16 lượt
88 4 lượt 77 2 lượt 18 15 lượt
04 3 lượt 92 2 lượt 82 15 lượt
08 3 lượt 07 1 lượt 40 14 lượt
10 3 lượt 08 1 lượt 43 14 lượt
14 3 lượt 13 1 lượt 68 14 lượt
18 3 lượt 15 1 lượt 08 13 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
99 1 lượt 98 1 lượt 48 1 lượt
96 1 lượt 91 1 lượt 56 2 lượt
94 1 lượt 86 1 lượt 96 3 lượt
93 1 lượt 62 1 lượt 51 3 lượt
92 1 lượt 59 1 lượt 02 3 lượt
91 1 lượt 55 1 lượt 01 3 lượt
89 1 lượt 49 1 lượt 81 4 lượt
87 1 lượt 33 1 lượt 73 4 lượt
85 1 lượt 30 1 lượt 61 4 lượt
84 1 lượt 29 1 lượt 53 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
01, 07, 15, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 35, 46, 48, 51, 52, 55, 56, 61, 63, 64, 66, 72, 74, 76, 77, 79, 81, 83, 90, 95 01, 02, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 99

Quảng cáo