TK XS Max 4D

Thống kê Max 4D theo lồng cầu

TK theo lồng cầu XS Max 4D thứ 3, 01/12/2020

Số LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 3
(Đơn vị)
0 5 lượt 4 lượt 1 lượt 1 lượt
1 5 lượt 5 lượt 4 lượt 4 lượt
2 4 lượt 1 lượt 8 lượt 2 lượt
3 2 lượt 3 lượt 2 lượt 5 lượt
4 2 lượt 4 lượt 1 lượt 3 lượt
5 2 lượt 5 lượt 3 lượt 3 lượt
6 1 lượt 2 lượt 1 lượt 4 lượt
7 0 lượt 2 lượt 5 lượt 4 lượt
8 6 lượt 3 lượt 2 lượt 2 lượt
9 3 lượt 1 lượt 3 lượt 2 lượt

Quảng cáo