TK XS Max 4D

Thống kê Max 4D theo lượt về

TK theo lượt về XS Max 4D thứ 3, 01/12/2020

Về nhiều LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 4
(Đơn vị)
0 6 lượt 6 lượt 2 lượt
1 7 lượt 6 lượt
2 3 lượt 9 lượt
3 2 lượt 4 lượt 5 lượt
4 5 lượt 2 lượt 6 lượt
5 3 lượt 2 lượt 2 lượt
6 3 lượt 4 lượt 3 lượt 2 lượt
7 4 lượt 3 lượt 4 lượt
8 5 lượt 3 lượt
9 4 lượt 3 lượt
Về ít LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 4
(Đơn vị)
0 1 lượt
1 1 lượt 1 lượt
2 1 lượt 1 lượt
3 1 lượt
4 1 lượt
5 1 lượt
6
7 0 lượt
8 1 lượt 1 lượt
9 1 lượt 1 lượt

Quảng cáo